*

lumen

A unit of measurement of the flow (rate of emission) of light. A wax candle generates 13 lumens; a 100 watt bulb generates 1,200. See candela.

lumen
Một đơn vị đo dòng (tốc độ phát) của ánh sáng. Một nến sáp 13 lumen; một bóng đèn 100 watt tỏa ra 1.200 lumen. Xem candela.


Published:

PAGE TOP ↑