*

luminance

The amount of brightness, measured in lumens, that is given off by a pixel or area on a screen. It is the black/gray/while information in a video signal.

độ sáng
Một người diễn dịch kiến thức của một chuyên viên thành có sở kiến thức của môi hệ thống chuyên nghiệp.


Published:

PAGE TOP ↑