*

LZW(Lempel-Ziv-Welch)

A widely-used dictionary compression method that stems from two techniques introduced by Jacob Ziv and Abraham Lempel and enhanced by Unisys researcher Terry Welch. Unisys holds the patent on LZW.

LZW(Lempel-Ziv-Welch)
Một phương pháp nén từ điển được sử dụng rộng rãi bắt nguồn từ hai phương pháp được giới thiệu bởi Jacob Ziv và Abraham Lemped và được ca tiến bởi nhà nghiên cứu Terry Welch của tõ chức Unisys. Unisys giữa bằng sáng chế về LZW.


Published:

PAGE TOP ↑