*

mask bit

A 1 bit in a mask used to control the corresponding bit found in data.

mask bit
Một bit trong một mẫu được sử dụng để điều khiển bit tương ứng được tìm thấy trong dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑