*

mesh network

A net like communications network in which there are at least two pathways to each node. Since the term network means net like as well as communications network, the term mesh is used to avoid saying network communications network.

Mạng mắc lưới
Một mạng truyền thông giống như mạng mới trong đó có ít nhất hai đường dẫn đi đến mỗi nút. Vì thuật ngữ mạng (network) có nghĩa là giống như mạng lưới cũng như mạng truyền thông. Thuật ngữ mắc lưới (mesh) được dùng để thay cho mạng truyền thông của mạng.


Published:

PAGE TOP ↑