*

messaging switch

A messaging hub that provides protocol conversion between several messaging system. Examples of switches include Soft Switch’s EMX, HP’s OpenMail and Digital’s MAILbus. A messaging switch differs from a messaging gateway in that in supports more than two protocols and connections as well as providing management and directory integration.

Bộ chuyền mạch truyền thông báo
Một hub thông báo cung cấp sự chuyển đổi giao thức giữa nhiều hệ thống truyền thông báo. Ví dụ về các bộ chuyển mạch gồm có EMX của Soft Switch, OpenMail của HP và MAILbus của Digital. Một bộ chuyển mạch truyền thông báo khác với một cổng nối truyền thông báo ở điểm nó hỗ trợ hơn hai giao thức và các nối kết cũng như cung cấp sự quản lý và sự kết hợp thư mục.


Published:

PAGE TOP ↑