*

method

In object oriented programming, a method is the processing that an object performs. When a message is sent to an object, the method is implemented.

Phương pháp
Trong lập trình hướng đối tượng, một phương pháp là việc xử lý mà một đối tượng thực hiện. Khi một thông báo được gởi đến một đối tượng, phương pháp được thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑