*

methodology

The specific way of performing an operation that implies precise deliverables at the end of each stage.

Hệ phương pháp
Một cách cụ thể để thực hiện một hoạt động vốn ám chỉ các tiến trình gởi chính xác tại cuối mỗi giai đoạn.


Published:

PAGE TOP ↑