*

metric

Measurement. Although metric generally refers to the decimal based metric system of weights and measures, software engineers often use the term as simply “measurement”. See software metrics.

metric
Hệ đo. Mặc dù mét thường ám chỉ hệ đo dựa vào số thập phân về trọng lượng và số đo, các kỹ sư phần mềm thường sủ dụng thuật ngữ này để làm phuong pháp đo. Xem software metrics.


Published:

PAGE TOP ↑