*

mickey

A unit of mouse movement typically set at 1/200th of an inch.

mickey
Một dơn vị di chuyển chuột thường được cài đặt với 1/200 của một inch.


Published:

PAGE TOP ↑