*

micro manager

A person who manages personal computer operations within an organization and is responsible for the analysis, selection, installation, training and maintenance of personal computer hardware and software. See information center and MMA.

Nhà quản lý vi mô
Một người quản lý các hoạt động của máy tính cá nhân trong một tổ chức và có nhiệm vụ phân tích, chọn, cài đặt, đào tạo và bảo trì phần cứng và phần mềm máy tính cá nhân. Xem information center và MMA.


Published:

PAGE TOP ↑