*

micro to mainframe

An interconnection of personal computers to mainframes. See 3270 emulator.

Từ máy vi tính đến máy chủ
Một sự liên thông giữa các máy tính cá nhân và máy chủ. Xem 3270 emulator.


Published:

PAGE TOP ↑