*

microelectronics

The miniaturization of electronic circuits. See chip.

Vi điện tử
Sự thu nhỏ các mạch điện tử. Xem chip.


Published:

PAGE TOP ↑