*

microfiche

Pronounced “micro feesh”. A 4×6 sheet of film that holds several hundred miniaturized document pages. See micrographics.

Thẻ vi phim
Được phát âm là “micro feesh”. Một tấm phim có kích cõ 4×6 inch chứa hàng trăm trang tài liệu được thu nhỏ. Xem micrographics.


Published:

PAGE TOP ↑