*

microfilm

A continuous film strip that holds several thousand miniaturized document pages. See micrographics.

microfilm
Một dãy phim liên tục chứa hàng ngàn trang tài liệu được thu nhỏ. Xem micrographics.


Published:

PAGE TOP ↑