*

micrographics

The production, handling and use of microfilm and microfiche. Images are created by cameras or by COM units that accept computer output directly. The documents are magnified for human viewing by readers, some of which can automatically locate a page using indexing techniques. Microfiche and microfilm have always been an economical alternative for high volume data and picture storage. However, optical disks are quickly superseding fiche and film for archival storage. See COLD.

Vi đồ họa
Việc sản xuất, xử lý và sử dụng microfilm và thẻ microfilm. Các ảnh được tạo bằng các máy ảnh hoặc bằng các thiết bị COM vốn chấp nhận trực tiếp dữ liệu xuất của máy tính. Các tài liệu được phóng to để được xem bằng mắt người bởi các bộ đọc, một số bộ đọc này có thể tự động định vị một trang bằng cách sử dụng các phương pháp tạo chỉ số. Microfilm và tấm thẻ microfilm luôn là một phương pháp thay thế có hiệu quả để lưu trữ dữ liệu và ảnh với số lượng cao. Tuy nhiên, các đĩa quang học nhanh chóng thay thế chúng cho mục đích lưu trữ. Xem COLD.


Published:

PAGE TOP ↑