*

microimage

In micrographics, any photographic image of information that is too small to be read without magnification.

Vi ảnh
Trong vi đồ họa, bất kỳ ảnh chụp thông tin quá nhỏ không thể được đọc nếu không phóng đại.


Published:

PAGE TOP ↑