*

microinstruction

A microcode instruction. It is the most elementary computer operation that can take place; for example, moving a bit from one register to another. It takes several microinstructions to carry out one machine instruction.

Vi chỉ lệnh
Một lệnh vi mã. Nó là hoạt động máy tính cơ bản nhất có thể xảy ra; ví dụ, như di chuyển một bít từ thanh ghi này đến thanh ghi khác. Nó thực hiện nhiều ví chỉ lệnh để thi hành một chỉ lệnh máy.


Published:

PAGE TOP ↑