*

microkernel

The hardware dependent component of an operating system that is designed to be more easily portable to multiple platforms. The rest of the operating system interacts with the microkernel in a message based relationship and does not have to be rewritten. Only the microkernel has to be reprogrammed to the architecture of the new hardware. See kernel.

Vi nhân
Thành phần độc lập với phần cứng của một hệ điều hành được thiết kế để có thể dễ dàng chuyển đổi qua nhiều nền. Phần còn lại của hệ điều hành tương tác với vi nhân trong một mối quan hệ dựa trên thông báo và không cần phải viết lại. Chỉ vi nhân phải được lập trình lại cho cấu trúc của phần cứng mới. Xem kernel.


Published:

PAGE TOP ↑