*

micromainframe

A personal computer with mainframe or near mainframe speed.

Vi máy chủ
Một máy tính cá nhân có tốc độ máy chủ hay tốc độ gần với tốc độ máy chủ.


Published:

PAGE TOP ↑