*

microprocessor

A CPU on a single chip. In order to function as a computer, it requires a power supply, clock and memory. First generation microprocessors were Intel’s 8080, Zilog’s Z80, Motorola’s 6800 and Rockwell’s 6502. The first microprocessor was created by Intel.

Bộ vi xử lý
Một CPU trên một mạch. Để hoạt động như một máy tính, nó yêu cầu một nguồn cấp điện, đồng hồ và bộ nhớ. Các bộ vi xử lý thế hệ đầu tiên là máy 8080, Z80 của Zilog, 6800 của Motorola và 6502 của Rockwell. Bộ vị xử lý đầu tiên do Intel tạo ra.


Published:

PAGE TOP ↑