*

micropublishing

In micrographics, the issuing of new or formatted information on microfilm for sale or distribution.

micropublishing
Trong vi đồ họa, việc xuất bản thông tin mới hay thông tin được định dạng lại trên microfilm để bán hoặc phân phối.


Published:

PAGE TOP ↑