*

microwave

An electromagnetic wave that vibrates at 1 GHz and above. Microwaves are the transmission frequencies used in communications satellites as well as in line of sight systems on earth.

Vi ba
Một sóng điện từ rung với tần sô 1GHz và cao hơn. Các vi ba là những tần sô truyền được sử dụng trong các vệ tinh truyền thông cũng như trong các hệ thống đường ngắm trên trái đất.


Published:

PAGE TOP ↑