*

middlewave

Software that functions as a conversion or translation layer. The term is used to describe a diverse group of products. It may refer to software that sits between an application and a control program (operating system, network control program, DBMS, etc.) that provides a single programming interface for the applications to be written to. The application will run in as many different computer environments as the middleware runs in.

middlewave
Phần mềm có chức năng hoạt động như một lớp chuyển đổi hay lớp diễn dịch. Thuật ngữ này dùng để mô tả một nhóm sản phẩm khác nhau. Nó có thể ám chỉ phần mềm nằm giữa một trình ứng dụng và một chương trình điều khiển (hệ điều hành, chương trình điều khiển mạng, DBMS,…) vốn cung cấp một giao diện lập trình cho các trình ứng dụng cần được viết sang đó. Trình ứng dụng này sẽ chạy trong nhiều môi trường máy tính khác nhau giống như middleware chạy trong đó.


Published:

PAGE TOP ↑