*

midrange computer

A medium sized computer system or server. Midrange computers encompass a very broad range between high end PCs and mainframes and cost from $25,000 to more than a million dollars. IBM’s AS/400s, HP’s 3000s and Digital’s Alpha families are examples. Formally called minicomputers, which used dumb terminals connected to centralized systems, most midrange computers today functions as servers in a client/server configration.

midrange computer
Một hệ thống máy tính hay server có kích cõ trung bình. Các máy tính midrange gồm có các máy PC cao cấp và các máy chủ và có giá từ 25.000 đô la đến hơn một triệu dô la. Các máy AS/400 của IBM, các máy 3000 của HP và các họ Alpha của Digital là những ví dụ. Trước đây gọi là các máy tính mini vốn sử dụng các thiết bị đầu cuối câm được nối kết với các hệ thống trung tâm, hầu hết các máy tính midrange ngày nay có chức năng như các server trong một cấu hình client/server.


Published:

PAGE TOP ↑