*

mini,minicomputer

A medium scale computer that functions as a multiuser system for up to several hundred users. The minicomputer industry was launched in 1959 after Digital launched its PDP 1 for $20,000. Subsequently, a variety of systems became available from HP, Data General, Wang and others. The minicomputer evolved into a centralized system with dumb terminals. The term was also used for high end, single user workstations. See midrange computer.

Máy tính mini
Một máy tính kích cõ trung bình có chức năng hoạt động như một hệ thống đa người dùng dành cho đến hàng trăm người sử dụng. Công nghệ máy tính mini đã bắt đầu phát triển vào năm 1959 sau khi Digital tung ra PDP 1 của nó với giá 20.000 đô la. Tiếp theo, nhiều hệ thống máy tính trở nên có sẵn từ HP, Data General, Wang và những công ty khác. Máy tính mini phát triển thành một hệ thống trung tâm với các thiết bị đầu cuối câm. Thuật ngữ này cũng được sử dụng cho các trạm làm việc cao cấp chỉ dành cho một người sử dụng. Xem midrange computer.


Published:

PAGE TOP ↑