*

minimize

In a graphical environment, to hide an application that is currently displayed on screen. The window is removed and represented with an icon on the desktop or taskbar.

Thu nhỏ tối đa
Trong môi trường đồ họa, để che dấu một trình ứng dụng hiện được hiển thị trên màn hình. Cửa sổ được loại bỏ và được biểu diễn bằng một biểu tượng trên màn hình hay trên thanh tác vụ.


Published:

PAGE TOP ↑