*

minor key

A secondary key used to identify a record. For example, if transactions are sorted by account number and date, account number is the major key and date is the minor key.

Khóa phự
Một khóa thứ cấp dùng để nhận biết một bản ghi. Ví dụ, nếu các giao tác được phân loại bởi số account và ngày tháng, số account là khóa chính và ngày tháng là khóa phụ.


Published:

PAGE TOP ↑