*

mirror site

An alternate site that contains the same information. Many software vendors have mirror sites on the Web due to the high volume of requests they get for drivers and beta copies of programs.

Site đối xứng
Một site thay thế có chứa cùng một thông tin. Nhiều nhà cung cấp phần mềm có các site đối xứng trên web do khối lượng lớn các yêu cầu mà họ nhận được về các trình điều khiển và các bản sao chương trình beta của các chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑