*

mission critical

Vital to the operation of an organization . In the past, mission critical information systems were implemented on mainframes and minicomputers. Increasingly, they are being designed for and installed on personal computer networks. See client/server architecture.

Nhiệm vụ quan trọng
Cần thiết cho một hoạt động tổ chức. Trước đây, các hệ thống thông tin có nhiệm vụ quan trọng được thức thi trên các máy chủ và các máy tính mini. Chúng ngày càng được thiết kế và được cài đặt trên các mạng máy tính cá nhân. Xem client/server architecture.


Published:

PAGE TOP ↑