*

modal bandwidth

The capability of an optical fiber measured in MHz km (megahertz over one kilometer). One MHz km equals approximately .7 to .8 Mbps. Thus, a 100 MHz km fiber can carry about 70 to 80 Mbps of data.

Băng thông kiểu thức
Công suất của một sợi quang được đo bằng MHz km (megahertz trên một km). Một MHz km gần bằng 0,7 đến 0,8 Mbps. Do đó, một sợi quang 100 MHz km có thể tải khoảng 70 đến 80 Mbps dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑