*

modal dispersion

A signal distortion in an optical fiber in which the light pulses spread out, and the receiving device cannot detect the beginnings and ends of pulses.

modal dispersion
Một sự méo tín hiệu trong một sợi quang trong đó các xung ánh sáng lan truyền và thiết bị nhận không thể phát hiện các phần đầu và phần cuối của các xung.


Published:

PAGE TOP ↑