*

modal

More oriented. A modal operation switches from one mode to another. Contrast with non modal.

Kiểu thức
Định hướng kiểu thức. Một hoạt động kiểu thức chuyển đổi từ kiểu này đến kiểu khác. Trái với non modal.


Published:

PAGE TOP ↑