*

mode

An operational state that a system has been switched to. It implies at least two possible conditions. There are countless modes for hardware and software. See Real Mode, Protected Mode, burst into insert mode, supervisor state and program state.

Chế độ
Một trạng thái hoạt động mà một hệ thống đã được chuyển sang. Nó ám chỉ ít nhất hai trạng thái. Có các chể độ không đếm được cho phần cứng và phần mềm. Xem Real Mode, Protected Mode, burst into insert mode, supervisor stateprogram state.


Published:

PAGE TOP ↑