*

model-based expert system

An expert system based on fundamental knowledge of the design and function of an object. Such systems are used to diagnose equipment problems, for example. Contrast with rule-based expert system.

Hệ thống chuyên viên dựa vào mô hình
Một hệ thống chuyên viên dựa trên kiến thức cơ bản về thiết kế và chức năng của một đối tượng. Các hệ thống như vậy được dùng để chẩn đoán những sự cố của thiết bị chẳng hạn. Trái với rule-based expert system.


Published:

PAGE TOP ↑