*

model pool,modem server

A collection of modems and software that let users dial out and remote users dial in on the next available modem. The modem pool may be internal or external to the remote access server. See remote access server and communications server.

Vùng modem, modem server
Một tập hợp các modem và phần mềm cho phép được sử dụng quay số ra và những người sủ dụng từ xa quay số vào modem có sẵn kê tiếp. Vùng modem có thể nằm bên trong hoặc bên ngoài server truy cập từ xa. Xem remote access server and communications server.


Published:

PAGE TOP ↑