*

modem eliminator

A device that allows two close computers to be connected without modems. For personal computers, it is the same as a null modem cable. In synchronous systems, it provides active intelligence for synchronization.

Bộ khử modem
Một thiết bị cho phép hai máy tính được nối kết mà không sử dụng modem. Đối với các máy tính cá nhân, nó tương tự như một cáp trực tiếp không dùng modem. Trong các hệ thống đồng bộ, nó cung cấp tính nhạy bén cho tiến trình đồng bộ hóa.


Published:

PAGE TOP ↑