*

modem(MOdulator-DEModulator)

A device that adapts a terminal or computer to a telephone line. It converts the computer’s digital pulses into audio frequencies (analog) for the telephone system and converts the frequencies back into pulses at the receiving side. The modem also dials the line, answers the call and controls transmission speed, which ranges up to 33,600 bps and higher.

modem(MOdulator-DEModulator)
Một thiết bị điều hợp một thiết bị đầu cuối máy tính với một đường dây điện thoại. Nó chuyển đổi các xung kỹ thuật số của máy tính thành các tần số âm thanh (tương tự) cho hệ thống điện thoại và chuyển đổi các tần số trở lại thành các xung tại đầu nhận. Modem cũng quay số đường dây, trả lời cuộc gọi và điều khiển tốc độ truyền lên đến 33.600 bps và cao hơn.


Published:

PAGE TOP ↑