*

modular programming

Breaking down the design of a program individual components (modules) that can be programmed and tested independently. It is a requirement for effective development and maintenance of large programs and projects.

Lập trình kiểu module
Việc phân chia phần thiết kế của một chương trình thành các thành phần riêng biệt (các module) vốn có thể lập trình và được kiểm tra một cách độc lập. Đó là một yêu cầu để phát triển và duy trì có hiệu quả các chương trình và dụ án lớn.


Published:

PAGE TOP ↑