*

module

A self contained hardware or software component that interacts with a larger system. Hardware modules are often made to plug into a main system. Program modules are desinged to handle a specific task within a larger program.

module
Một phần cứng hoặc phần mềm độc lập tương tác với một hệ thống lớn hơn. Các module phần cứng thường được cài vào một hệ thống chính chắn. Các module chương trình được thiết kế để xử lý một tác vụ cụ thể trong một chương trình lớn hơn.


Published:

PAGE TOP ↑