*

moire

Pronouced “mor ray”. In computer graphics, a visible distortion. It results from a variety of conditions; for example, when scanning halftones at a resolution not consistent with the printed resolution or when superimposing curved patterns on one another. Internal monitor misalignment can also be a cause.

Vân nhiễu
Được phát âm là “mor ray”. Trong đồ họa máy tính, là một sự biến dạng có thể nhìn thấy được. Điều này gây ra bởi nhiều điều kiện khác nhau; ví dụ, khi quét các ảnh bán sắc tại một độ phân giải không nhất quán với độ phân giải in hoặc khi xếp chồng các mẫu cong lên trên một mẫu khác. Sự lệch monitor bên trong cũng có thể là một nguyên nhâu.


Published:

PAGE TOP ↑