*

monadic

One. A single item or operation that deals with one item or operand.

đơn tử
Một hạng mục hay phép toán xử lý một hạng mục hay toán hạng.


Published:

PAGE TOP ↑