*

monochrome

Also called “mono”. The display of one foreground color and one background color; for example, white on black and green on black. Monochrome screens have been widely used on mini and mainframe terminals. Non color laptop screens on PCs are often said to be “monochrome VGA” screens, but they are actually gray scale screens, not monochrome.

Đơn sắc
Còn được gọi là “mono”. Sự hiển thị của một màu tiền cảnh hay màu nền; ví dụ màu đen trên màu trắng, màu trắng trên màu đen và màu xanh lục trên màu đen. Các màn hình đon sắc được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị đầu cuối mini và thiết bị đầu cuối máy chủ. Các màn hình laptop đen trắng trên các PC thường được xem là các màn hình “VGA đon sắc” nhưng thật sự chúng là các màn hình thang độ xám, chứ không phải đon sắc.


Published:

PAGE TOP ↑