*

monolithic integrated circuit

A common form of chip design, in which the base material (substrate) contains the pathways as well as the active elements that take part in its operation.

Mạch tích hợp đơn litô
Một dạng thiết kế mạch thông thường trong đó chất nền chứa các đường dẫn cũng như các thành phần hoạt động tham gia vào hoạt động của nó.


Published:

PAGE TOP ↑