*

mopy

To print several originals. The term comes from Multiple Original Prints plus a “y” to make it rhyme with “copy”. As more information is created digitally and printers become faster, it is increasingly easier to print multiple originals than to use a copy machine later.

mopy
Để in nhiều bản gốc. Thuật ngữ này xuất phát từ Multiple Original Prints cộng với một “y” để làm cho nó gần với “copy”. Khi nhiều thông tin hơn được tạo bằng kỹ thuật số và các máy in trở nên nhanh hơn, việc in nhiều bản gốc sẽ ngày càng dễ in hơn so với việc sử dụng một máy sao chép sau này.


Published:

PAGE TOP ↑