*

motion path

In computer graphics, the path to be followed by an animated object.

Dường dẫn động
Trong đồ họa máy tính, đường dẫn cần được theo sau bởi một đối tượng hoạt hình.


Published:

PAGE TOP ↑