*

mouse

A puck like object used as a pointing and drawing device. As it is rolled across the desktop, the screen cursor (pointer) moves correspondingly.

Chuột
Một đối tượng giống như puck được sử dụng làm một thiết bị trỏ và thiết bị vẽ. Khi nó được cuộn qua màn hình desktop, điểm nháy màn hình (con trỏ) di chuyển một cách thích hợp.


Published:

PAGE TOP ↑