*

move

(1)In programming, to copy data from one place in memory to another. At the end of the move, source and destination data are identical.

(2)In word processing and graphics, to relocate text and images to another part of the document or drawing.

Di chuyển

(1)Trong lập trình, để sao chép dữ liệu từ một vị trí trong bộ nhớ sang một vị trí khác. Tại cuối thao tác di chuyển, dữ liệu nguồn và đích đều giống nhau.

(2)Trong xử lý từ và đồ họa, để định vị lại văn bản và hình ảnh đến một phần khác của tài liệu hay bản vẽ.


Published:

PAGE TOP ↑