*

mu-Law

A North American standard for converting analog data into digital form using pulse code modulation (PCM). North America and Japan use mu Law, while Europe uses A Law. Mu Law is also written as u Law, because the correct spelling of the term is with the Greek letter for “m”, which looks like a “u”. See PCM and A-Law.

mu-Law
Một tiêu chuẩn Bắc Mỹ dùng để chuyển đổi dữ liệu liệu tương tự thành dạng kỹ thuật số bằng cách sử dụng sự điều biến mã sung (PCM). Bắc Mỹ và Nhật sử dụng mu-Law trong khi Châu Âu sử dụng A-Law. Mu-Law cũng được viết đưới dạng u-Law bởi vì chính tả chính tả chính xác của thuật ngữ này đi cùng với mẫu tự Hy Lạp dành cho “m”, trông giống như một chữ “u”. Xem PCMA-Law.


Published:

PAGE TOP ↑