*

multi computer

A computer made up of several computers. The term generally refers to an architecture in which each processor has its own memory rather than multiple processors with a shared memory. See parallel computing.

đa máy tính
Một máy tính được thiết lập từ nhiều máy tính. Thuật ngữ này thường ám chỉ một cấu trúc trong đó mỗi bộ xử lý có một bộ nhớ riêng của nó thay vì nhiều bộ xử lý có một bộ nhớ dùng chung. Xem parallel computing.


Published:

PAGE TOP ↑